aukce person shopping_cart

Kup si Nohu

NOHAFOTOGRAF.CZ

nohafotograf@gmail.com

O mně

Technické specifikace
Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Vratislav Noha, Jiřího Franka 1949, 256 01 Benešov

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě
„MartinZeman.com“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové
www.martinzeman.com (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.
1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího,
Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní
současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj.
obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem
bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání
zboží Kupujícímu.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní
smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v
českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran
se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené
občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se ustanovení těchto obchodních podmínek o
ochraně spotřebitele, zejména ustanovení čl. 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.
2. Vymezení pojmů
2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím
webového rozhraní zboží.Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není
spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
2.3. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou výtvarná díla (fotografie) blíže
specifikované ve webovém rozhraní.
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze
objednávat zboží, spravovat objednávky, psát komentáře a provádět další úkony, pokud webové
rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit,
že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského
účtu třetími osobami.
3.2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit déle jak 1 rok neaktivní uživatelské účty a
dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž
majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.
3.3. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny
prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím
Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
3.4. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o
nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije).
3.5. Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním
formuláře či jinak) nebo telefonicky na Kontaktním telefonu Prodávajícího, e-mailem na
Kontaktním e-mailu Prodávajícího. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného
zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a
kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou
adresu). Pokud Kupující nakoupí bez vyplnění dodací adresy, tuto sdělí jinou formou nebo si zboží vyzvedne osobně v sídle Prodávajícího.
3.6. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky,
zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v
závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem
platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou
objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v
závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky
Prodávajícím bude Kupující informován.
3.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena)
doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno
Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto
nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co
nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky
(pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
3.8. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího
kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou
objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
3.9. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
Kupující sám.
3.10. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a
Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit
Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené
s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je
uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.
3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny
zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat
Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno
přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
3.12. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v
průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si
vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
3.13. Kupující může zrušit objednávky dosud Prodávajícím nepotvrzené zasláním emailové
zprávy na emailovou adresu Prodávajícího .Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou
závazné.Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto
zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy , má Prodávající nárok na
náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.
4. Platební a dodací podmínky
4.1. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč) může
Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu . Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny
zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.
4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů
uvedených na webovém rozhraní:
• v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
• bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, jehož číslo bude Kupujícímu sděleno
v potvrzení objednávky (dále jen „účet Prodávajícího“)
Pokyny a případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny
zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
4.3. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
4.4. V případě platby v hotovosti při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy . Závazek
Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné
částky na účet Prodávajícího.
4.5. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby v hotovosti na dobírku expeduje
zpravidla do 5ti pracovních dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě Prodávající zboží,
které je skladem, expeduje zpravidla do 5ti pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj
účet.
4.6. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je
Kupující předem informován.
4.7. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží
bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že
Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.
4.8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve
webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany
Prodávajícího.
4.9. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
4.10. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží
Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za
nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany
Kupujícího.
4.11. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné
závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu
poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo
jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a
bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
4.12. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito
obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a
jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč,
maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i
dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má
právo od kupní smlouvy odstoupit.
4.13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně
nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.Odpovědnost za nahodilou zkázu,
poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy
měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní
smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v
této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro
odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím.
5.2. Kupující bere na vědomí, že odstoupit od smlouvy není možno v případech uvedených v
ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
5.3. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu
vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní
smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího.
Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné,
v původním obalu.
5.4. Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo
jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a
zvoleném způsobu vrácení peněz(převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka
či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu
Kupujícího.
5.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání
vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či
částečně spotřebováno.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na
náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na
dodání.Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím , a to (i)
stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval,
(iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly
prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení
Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto
způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo
prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí,
vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.
5.8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho
poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití
nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.
5.9. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy
Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
5.10. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto
obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí,
dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné
za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá
Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky .
5.11. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího otéto
skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu,
bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo
účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů
od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
5.12. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od
kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným
zbožím.
6. Odpovědnost za vady
6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem
Prodávajícího.
7. Ochrana osobních údajů
7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně
dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále
společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu
s tímto zpracováním.
7.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele.
7.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je
možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou
plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě.
Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým
jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:
• požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení Prodávajícího. Oba souhlasy mohou být Kupujícím odvolána prostřednictvím zaslání emailu
na Kontaktním e-mailu Prodávajícího či písemně na Kontaktní adrese Prodávajícího.
7.10. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz/).
7.11. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies.
Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies
zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze
získat žádné osobní údaje.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která
poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
8.2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo
nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem
nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností
nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či
doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.
8.3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními
podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými
ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní
smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
8.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno
na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci
komunikace mezi stranami.
8.5. Kupující bere na vědomí, že nabytím vlastnického práva ke zboží nenabývá oprávnění k
výkonu práva užít umělecké výtvarné dílo, jak toto užití charakterizuje zákon č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), v jiném rozsahu, než
autorský zákon připouští. Samotné uzavření kupní smlouvy nemůže být nijak považováno za
souhlas autora výtvarného uměleckého díla s užitím takového díla kupujícím způsobem, k němuž je
dle autorského zákona vyžadován výslovný souhlas autora. Kupující bere na vědomí, že jiným
užitím výtvarného uměleckého díla, než jaký výslovně bez souhlasu autora umožňuje autorský
zákon, může být porušeno autorské právo autora výtvarného uměleckého díla. Prodávající nijak
neodpovídá za případné porušení autorských práv autora uměleckého výtvarného díla kupujícím.
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se
technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce
(http://www.coi.cz/).Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu
spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
8.7. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může
Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke
Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
8.8. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie,
obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně
programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským
právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a
Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli
účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně
zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu
bude Prodávající postupovat v souladu s autorským zákonem. Názvy a označení výrobků, zboží,
služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
8.9. Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou společností Google,
Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými
soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu
způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem
cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na
serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování
užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a
provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto
informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby
zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s
jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou
odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči,
avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového
rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o
nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
8.10. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí
při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho
provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící
webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
8.11. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o
poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena).
Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v
textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)
8.12. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající
Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2018.